top of page

מדיניות הפרטיות באתר

מדיניות פרטיות

מאחר שמרכז שקט סמאדהי (להלן – "המרכז"),  מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן-"האתרים"), החליט המרכז לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המרכז ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש המרכז במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתרים.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, שירותים ומידע שבהם הבעת עניין, אמצעי תשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם/י לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, המרכז יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המרכז ובאחריותו.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

  •  כדי להתאים את המודעות, שיוצגו בעת הביקור באתרים, לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את המרכז יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

המרכז מעונין לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, ובכל עת תוכל/י לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

המרכז לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

המרכז לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המרכז שתחייב חשיפת פרטיך.

  • אם תבצע/י באתרים, פעולות שבניגוד לדין.

  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

  • אם המרכז ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק, במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל mailto:info@samadhi-il.com  

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המרכז משמש לצורך פניה אישית אליך,  את/ה זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

bottom of page